Warning: A non-numeric value encountered in /htdocs/fundacjapromusicabona.pl/wp-content/themes/AdoreChurch/imic-framework/imic-theme-functions.php on line 258

Warning: A non-numeric value encountered in /htdocs/fundacjapromusicabona.pl/wp-content/themes/AdoreChurch/imic-framework/imic-theme-functions.php on line 259

Warning: A non-numeric value encountered in /htdocs/fundacjapromusicabona.pl/wp-content/themes/AdoreChurch/imic-framework/imic-theme-functions.php on line 269

Regulamin programu stypendialnego

 Regulamin programu stypendialnego

PRO MUSICA BONA

 

I. FUNDATORZY I CEL PROGRAMU STYPENDIALNEGO

 

1. Fundatorem programu stypendialnego PRO MUSICA BONA jest Fundacja Pro Musica Bona.

2. Partnerem programu stypendialnego jest Państwowa Szkoła Muzyczna II st. im. W. Żeleńskiego w Krakowie.

3. Celem programu stypendialnego jest:

Inwestowanie w przyszłość kulturalną naszego regionu, w zdolną młodzież, która wkrótce będzie tworzyć artystyczną elitę Krakowa i okolic.

•   wspieranie działalności w zakresie edukacji artystycznej,

•   upowszechnianie i podnoszenie poziomu edukacji w zakresie szkolnictwa muzycznego

•   wspieranie osób wybitnie utalentowanych muzycznie, którym pomoc materialna jest wyjątkowo potrzebna.

 

II. WARUNKI UDZIAŁU W PROGRAMIE STYPENDIALNYM

 

1. Program stypendialny PRO MUSICA BONA to program pomocy finansowej, usługowej i rzeczowej oraz promocji koncertowej dla uczniów szkół muzycznych I i II stopnia regionu Małopolski o charakterze socjalnym i motywacyjnym, umożliwiający rozwijanie talentu i osobistą promocję.

1.a) pomoc finansowa to dziesięciomiesięczne stypendia w wysokości 200 zł / 1 miesiąc = 2.000 zł lub dofinansowanie jednorazowe w wysokości do 1.500 zł

1.b) pomoc usługowa polega na sfinansowaniu udziału w kursach mistrzowskich, konkursach i innych podobnych wydarzeniach artystyczno-szkoleniowych

1.c) pomoc rzeczowa obejmuje akcesoria do instrumentów, nuty itp.

1.d) promocja koncertowa

2. Podopieczni Fundacji, którzy zostali objęci pomocą przez co najmniej trzy lata oraz legitymizują się wybitnymi osiągnięciami artystycznymi mają prawo do otrzymania tytułu stypendysty honorowego.

3. O formie pomocy stypendialnej decyduje Rada Fundatorów, Zarząd i Rada Programowa Fundacji po analizie sytuacji materialnej i aktualnych potrzeb stypendystów.

4. Zgłoszenia do programu stypendialnego mogą nadsyłać:

•   uczniowie, zgłaszając własną osobę

•   rodzice, zgłaszając swoje dziecko

•   dyrektorzy szkół bądź nauczyciele, zgłaszając swoich uczniów

5. Zgłoszenie do programu stypendialnego następuje poprzez przesłanie wypełnionej karty zgłoszeniowej oraz wymaganych załączników:

•   życiorysu artystycznego z podaniem aktualnego repertuaru

•   zdjęcia

•   ewentualnych opinii (nieobowiązkowo)

6. Podopieczni Fundacji, którzy chcą przedłużyć okres objęty opieką o kolejny rok szkolny zobowiązani są nadesłać kartę zgłoszeniową wnioskującą o prolongatę stypendium wraz z aktualnymi dokumentami jak w pkt. 5.

7. Formularze karty zgłoszeniowej – nowej oraz karty zgłoszeniowej – prolongaty dostępne są na stronie internetowej: www.fundacjapromusicabona.pl:

 

karta zgłoszeniowa – nowa

 

 

karta zgłoszeniowa – prolongata

 

8. Karty zgłoszeniowe wraz z wymaganymi załącznikami przesyłać należy w wersji elektronicznej na adres: fundacjapromusicabona@wp.pl do 31 maja każdego roku.

 

III. KRYTERIA OCENY ZGŁOSZEŃ oraz SPOSÓB PRACY ORGANU OCENIAJĄCEGO

 

1. Formalnej oceny zgłoszeń dokonuje Zarząd Fundacji w oparciu o następujące kryteria:

•   złożenie zgłoszenia w terminie, tj. do 31 maja każdego roku (w wersji elektronicznej),

•   złożenie zgłoszenia na odpowiednim formularzu,

•   złożenie zgłoszenia czytelnego, kompletnego, zawierającego wszystkie wymagane załączniki,

•   złożenie zgłoszenia przez podmiot do tego uprawniony,

•   złożenie zgłoszenia podmiotu spełniającego warunki formalne, przewidziane w niniejszym regulaminie.

2. Zgłoszenia spełniające kryteria formalne są udostępniane Radzie Programowej Fundacji, jej Fundatorom i Zarządowi w celu ułożenia listy przesłuchań.

3. Termin i szczegółowy harmonogram przesłuchań ogłoszony zostaje na stronie internetowej Fundacji.

4. Termin przesłuchań ustalany jest na dzień między 5 a 25 czerwca każdego roku, na sobotę. Przesłuchania odbywają się w siedzibie PSM II st. im. W. Żeleńskiego w Krakowie, przy ul. Basztowej 9.

5. Stypendyści Fundacji Pro Musica Bona wyłaniani są drogą przesłuchań, podczas których prezentują próbkę swoich artystycznych umiejętności.

6. Kandydaci do stypendiów oceniani są przez Komisję, w której skład wchodzą członkowie Rady Fundatorów, Zarządu Fundacji, Rady Programowej jak i zaproszeni nauczyciele odpowiednich specjalności z PSM II st. im. W. Żeleńskiego w Krakowie.

7. Ocenę z przesłuchań wystawia się według następującej skali punktowej:
25 punktów – celujący
21-24 punkty – bardzo bobry
16-20 punktów – dobry
13-15 punktów – dostateczny
11-12 punktów – dopuszczający
10 punktów – niedostateczny

8. O wyborze stypendystów (otrzymujących regularną pomoc finansową) bądź o przyznaniu dofinansowań doraźnych (usługowych, bądź rzeczowych) lub promocji koncertowej decyduje Rada Fundatorów, Zarząd Fundacji i Rada Programowa po analizie ocen Komisji.

8. Decyzja ta jest nieodwołalna.

9. Podanie do publicznej wiadomości wyników przesłuchań następuje poprzez ich wywieszenie na stronie internetowej Fundacji do dnia 1 lipca każdego roku.

10. Wręczenie dyplomów następuje podczas uroczystego Koncertu Stypendystów, który odbywa  się w październiku lub listopadzie każdego roku. Wyróżniona stypendiami młodzież ma obowiązek występu podczas ww. koncertu.

11. Wybrana młodzież tworzy grupę podopiecznych Fundacji Pro Musica Bona przez jeden rok szkolny. Ma obowiązek występowania na koncertach organizowanych przez Fundację, brać udział w innych przedsięwzięciach Fundacji (np. nagrania płyty) jak i zgłaszać swoje inne osiągnięcia artystyczne na bieżąco.

 

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Przystępując do programu stypendialnego PRO MUSICA BONA uczestnicy akceptują niniejszy regulamin oraz wyrażają zgodę na udostępnianie swoich danych teleadresowych. Lista zgłoszeń konkursowych może być upubliczniona przez Fundację. Treść informacji zawartych w zgłoszeniach może być wykorzystana przez Fundację w innych działaniach, których celem jest promocja jej  podopiecznych. Przystąpienie do programu stypendialnego Pro Musica Bona jest równocześnie wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

2. W sprawach interpretacji zapisów i wymogów regulaminowych decyzję podejmuje Zarząd Fundacji Pro Musica Bona.

3. Fundacja zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu programu stypendialnego w okresie jego trwania. O ewentualnych zmianach w regulaminie Fundacja będzie informować na bieżąco na stronie internetowej www.fundacjapromusicabona.pl. W przypadku, gdy uczestnicy programu nie zgadzają się ze zmianami regulaminu, mają prawo wycofać kartę zgłoszeniową najpóźniej w dniu zakończenia przyjmowania zgłoszeń.

Book your tickets