Warning: A non-numeric value encountered in /htdocs/fundacjapromusicabona.pl/wp-content/themes/AdoreChurch/imic-framework/imic-theme-functions.php on line 258

Warning: A non-numeric value encountered in /htdocs/fundacjapromusicabona.pl/wp-content/themes/AdoreChurch/imic-framework/imic-theme-functions.php on line 259

Warning: A non-numeric value encountered in /htdocs/fundacjapromusicabona.pl/wp-content/themes/AdoreChurch/imic-framework/imic-theme-functions.php on line 269

Statut

statut
FUNDACJI PRO MUSICA BONA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
Rozdział I
Postanowienia ogólne
 

§ 1.

Fundacja pod nazwą Fundacja Pro Musica Bona zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Stefana Wojtasa i Joannę Wojtas zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym w Kancelarii Notarialnej Sylwia Jankiewicz, Joanna Tylek Notariusze s.c. mieszczącej się przy ul. Urzędniczej 47/7 w Krakowie przez notariusz Joanna Tylek, dnia 12.11.2009 r., Repertorium A nr 4381/2009 Fundacja działa na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 1984 roku o fundacjach (tekst jednolity: Dz. U. Nr 46, poz. 203 z 1991 r.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego oraz postanowień niniejszego Statutu.


§ 2.
 

Fundacja posiada osobowość prawną.

 1. Fundacja będzie organizacją pożytku publicznego.
§ 3.

Siedzibą Fundacji jest miasto Kraków.

§ 4.
 1. Fundacja prowadzi działalność na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Fundacja może dla właściwego realizowania swoich celów prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej samodzielnie oraz poprzez współpracę z instytucjami Unii Europejskiej i innych krajów.
§ 5.

Fundacja ustanowiona została na czas nieoznaczony.


§ 6.

Fundacja może używać znaków graficznych ją wyróżniających oraz posługiwać się pieczęcią z nazwą Fundacji, określającą jej adres i siedzibę.


§ 7.

Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego .


§ 8.

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je, wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.


Rozdział II
Cele i zasady działania fundacji

 

§9.

Celami Fundacji są: wspieranie działalności w zakresie edukacji artystycznej, upowszechnianie i podnoszenie poziomu edukacji w zakresie szkolnictwa muzycznego, wspieranie osób uzdolnionych i utalentowanych muzycznie, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej lub życiowej.


§10.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Finansowanie unowocześniania metod kształcenia artystycznego i programów dydaktycznych oraz zakupu materiałów edukacyjnych dla nauczycieli.
 2. Finansowanie konsultacji, lekcji mistrzowskich i spotkań z wybitnymi artystamii pedagogami.
 3. Zakup instrumentów muzycznych, nut, nagrań i innych materiałów oraz akcesoriów muzycznych.
 4. Skupianie wokół idei Fundacji dydaktyków, działaczy i artystów oraz rozwijanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi środowiskami twórczymi, artystycznymi, edukacyjnymi i naukowymi.
 5. Organizowanie i finansowanie przedsięwzięć artystycznych, sympozjów i konferencji w Polsce i za granicą z udziałem artystów i naukowców polskich oraz zagranicznychw celu wymiany myśli i doświadczeń.
 6. Organizowanie i finansowanie konkursów artystycznych.
 7. Organizowanie i finansowanie wyjazdów zagranicznych artystów, nauczycieli, uczniów i osób związanych z ich działalnością oraz organizowanie i finansowanie pobytuw Polsce artystów, nauczycieli, uczniów i osób związanych z ich działalnością z innych krajów w celu zapoznania ich ze sposobami prowadzenia edukacji artystycznej.
 8. Współpraca z innymi instytucjami krajowymi i zagranicznymi w zakresie działalności artystycznej i edukacyjnej.
 9. Przyznawanie stypendiów dla osób wybitnie uzdolnionych artystycznie.
 10. Finansowanie infrastruktury związanej z prowadzeniem działalności artystyczneji edukacyjnej.
 11. Organizacja i finansowanie różnych projektów artystycznych i edukacyjnych.
 12. Tworzenie stron internetowych poświęconych sztuce i edukacji artystycznej.
§ 11.

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

Rozdział III
Majątek i dochody fundacji
 

§ 12.

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 3000 zł (słownie: trzy tysiące złotych) wniesiony przez Fundatorów w gotówce oraz środki finansowe, nieruchomości
i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.


§ 13.

Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:

 1. darowizn, spadków, zapisów,
 2. subwencji osób prawnych,
 3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
 4. dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez fundację,
 5. dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego,
 6. dotacji z budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego,
 7. dotacji z instytucji Unii Europejskiej.

Majątek Fundacji może ulec podwyższeniu przez otrzymanie środków finansowych, majątkowych i innych zgodnie z niniejszymi przepisami.


§ 14.

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.


§ 15.
 1. Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków, zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
 2. Dochody uzyskiwane z majątku Fundacji przeznaczane są wyłącznie na realizację celów statutowych oraz na pokrycie kosztów działalności Fundacji z uwzględnieniem przepisów podatkowych i zasad rachunkowości.

§16.

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§17.

Z funduszu założycielskiego na działalność gospodarczą przeznacza się kwotę 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).


Rozdział IV
Organy Fundacji

 

§18.

Organami Fundacji są:

 1. Rada Fundatorów
 2. Zarząd Fundacji
 3. Rada Programowa Fundacji

.

§ 19.

Rada Fundatorów jest organem nadzorczym Fundacji


§ 20.
 1. Rada Fundatorów składa się z Fundatorów, którzy wybierają ze swojego grona Przewodniczącego.
 2. Członkostwo w Radzie Fundatorów ustaje w przypadku złożenia rezygnacji na piśmie pozostałym członkom Rady Fundatorów, bądź w przypadku śmierci członka Rady Fundatorów.
 3. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundatorów z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją. Członkowie Rady Fundatorów nie mogą pozostawać z członkami Zarządu w stosunku bliskości, w szczególności pokreqwienstwa lub powinowactwa.
 4. Członkami Rady Fundatorów nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.
 5. Członkowie Rady Fundatorów mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.
§ 21.

Do kompetencji Rady Fundatorów należy w szczególności:

 1. Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu i Rady Programowej.
 2. Występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji.
 3. Wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd.
 4. Zatwierdzanie sprawozdań finansowych Fundacji.
 5. Zatwierdzanie wieloletnich i rocznych programów działania Fundacji oraz rocznych sprawozdań z działalności Fundacji.
 6. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium
 7. Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji.
 8. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.
 9. Nadzór nad działalnością Fundacji.
 10. Podejmowanie decyzji w przedmiocie zmiany Statutu Fundacji
 11. Podejmowanie decyzji w przedmiocie likwidacji Fundacji.
 12. Podejmowanie decyzji w przedmiocie połączenia z inną fundacją.
 13. Określenie w drodze uchwały przedmiotu działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego.

 

§ 22.
 1. Rada Fundatorów obraduje na posiedzeniach, które odbywają się nie rzadziej niż raz w roku.
 2. Radę Fundatorów zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Fundatorów, zgłoszony na piśmie.
 3. W posiedzeniach Rady Fundatorów uczestniczy przedstawiciel Zarządu Fundacji.
§ 23.

Rada Fundatorów podejmuje decyzje w formie uchwał. Uchwały zapadają jednomyślnie a w razie równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego.

§ 24.
 1. Zarząd Fundacji składa się od 2 do 5 osób powoływanych na czas nieoznaczony przezRadę Fundatorów.
 2. Rada Fundatorów powołuje Prezesa i dwóch Wiceprezesów Zarządu.
 3. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą odwołania, w przypadku złożenia rezygnacji z chwilą złożenia na piśmie oświadczenia Radzie Fundatorów, bądź z chwilą śmierci członka Zarządu.
§ 25.

Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

§ 26.

Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Rady Fundatorów i Rady Programowej Fundacji, w szczególności do zadań Zarządu należy:

 1. Propagowanie celów, dla których powołano Fundację.
 2. Koordynowanie realizacji projektów artystycznych, edukacyjnych, naukowych oraz innych projektów Fundacji.
 3. Opracowywanie rocznych sprawozdań z działalności Fundacji.
 4. Zajmowanie stanowiska w sprawach dotyczących Fundacji oraz przedłożonych przez Radę Fundacji.
 5. Sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji.
 6. Przyjmowanie subwencji, darowizn, zapisów i spadków.
 7. Ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia dla pracowników i współpracowników.
 8. Tworzenie i znoszenie innych jednostek organizacyjnych Fundacji, określanie ich regulaminów.
 9.  Zatrudnianie pracowników Fundacji oraz zawieranie wszystkich umów cywilnoprawnych.

 

§27.

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu lub jeden z Wiceprezesów Zarządu.

§28.

Zarząd Fundacji podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby jego członków.

§29.

1. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.
2. Przy umowach zawieranych z członkiem zarządu oraz w sporach z nim Fundację reprezentuje pełnomocnik powołany przez Radę Fundatorów.

§30.

1. Rada Programowa Fundacji jest organem opiniodawczym i doradczym Fundacji.
2. Rada Programowa Fundacji składa się od 3 do 10 członków.
3. Członków Rady Programowej i jej Przewodniczącego powołuje Rada Fundatorów.
4. Członkowie Rady Programowej są powoływani na czas nieoznaczony.
5. Członkostwo w Radzie Programowej Fundacji ustaje z chwilą odwołania, w przypadku złożenia rezygnacji z chwilą złożenia na piśmie oświadczenia Radzie Fundacji, bądź z chwilą śmierci członka Rady Programowej Fundacji.

§31.

Do kompetencji Rady Programowej Fundacji należy w szczególności:
1. Planowanie działań Fundacji
2. Opiniowanie planowanych zmian w statucie.
3. Opiniowanie wieloletnich i rocznych programów działania Fundacji.
4. Wyrażanie opinii we wszystkich sprawach z którymi zwróci się Zarząd lub Rada Fundatorów.

Rozdział V
Działalność Gospodarcza Fundacji

 

§32.

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą wspomagającą realizację jej celów statutowych w zakresie:

1. Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane.
2. Prowadzenie działalności wydawniczej i fonograficznej .
3. Produkcja filmów i nagrań wideo.
4. Rozpowszechnianie filmów i nagrań wideo.
5. Reklama.
6. Organizacja koncertów .

§33.

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie
z przepisami obowiązującymi osoby prawne.

§ 34.
 1. Zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji wstosunku do członków jej organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w stosunku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
 2.  Zabrania się przekazywania ich majątku na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. Zabrania się wykorzystywania majątku na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba,że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji,
 4. Zabrania się zakupu na szczególnych zasadach towarów i usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

Rozdział VI
Postanowienia Końcowe

 

§ 35.

Zmiana statutu nie może dotyczyć zmiany celu Fundacji.

§ 36.

Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją.


§ 37.

Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby ulec zmianie cel Fundacji.

§ 38.

Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Rada Fundatorów w drodze jednomyślnej uchwały.


§ 39.

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

§ 40.

Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały.

§ 41.

Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się, z zastrzeżeniem treści art. 5 ust. 4 ustawy o fundacjach, instytucjom, których działalność odpowiada celom Fundacji.

§ 42.

Fundacja składa właściwemu ministrowi corocznie do dnia 31 marca sprawozdanie ze swej działalności za rok ubiegły.

§43.

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym


PODPISANO :

Book your tickets